PRIVACY STATEMENT

Privacyverklaring CAMODATA B.V.

CAMODATA B.V. (CAMODATA) respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking en beveiliging van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Dit betekent onder andere dat:

 • CAMODATA duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • CAMODATA de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • CAMODATA u eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • CAMODATA passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • CAMODATA uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

CAMODATA is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

CAMODATA verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met CAMODATA. Ook bij het gebruik van de website op het vlak van automotive gegevensverstrekking, verkrijgen wij bepaalde persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam contactpersoon
 • Functie
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zakelijk bankrekening nummer
 • BTW nummer

NIEUWSBRIEF/RECLAME

CAMODATA kan uw persoonsgegevens gebruiken om de klantrelatie te onderhouden en u via mail te informeren over nieuwe producten, diensten of functies van de CAMODATA applicaties.

CONTACTFORMULIER

CAMODATA biedt via haar website de mogelijkheid om het contactformulier in te vullen, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw aanvraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

PUBLICATIE

CAMODATA publiceert geen klantgegevens.                                                                                                                          

ADVERTENTIES

De website van CAMODATA vertoont geen advertenties.                                                                                                    

VERSTREKKING AAN DERDEN

CAMODATA kan uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

COOKIES

CAMODATA plaatst functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website. Bij het eerste bezoek van de website wordt er een cookie melding getoond waarbij u toestemming kan verlenen tot het gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

GOOGLE ANALYTICS

CAMODATA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben een vewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

BEVEILIGING

CAMODATA neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

BEWAARTERMIJNEN

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw aanvragen af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

CAMODATA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen in de verklaring zullen op de website worden gepubliceerd.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

CAMODATA B.V.
Kauwendaal 13
2914 KG  Nieuwerkerk aan den IJssel
contact@camodata.nl
0180-756407

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.camodata.nl                                                                     
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018             

DISCLAIMER

CAMODATA B.V. betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. CAMODATA B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook.

Het auteursrecht op de website berust bij CAMODATA B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door CAMODATA B.V.